Clas Ohlson AB – Allmänna villkor för tjänsten Clas Fixare

1. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor tillämpas för alla uppdrag som utförs, och ska utföras, av Clas Fixare hos dig som konsument och beställaren, kallas nedan ”Kund”. Clas Ohlson AB, org. nr. 50506035-8672, kallas nedan ”Clas Ohlson” eller ”vi”.

2. Underleverantör

Clas Ohlson använder underleverantören Clas Fixare AB, org. nr. 559156-4843, som ingår i Clas Ohlsons företagsgrupp, samt andra från tid till annan anlitade underleverantörer till Clas Fixare AB, nedan kallat  ”fixaren/-na” för att utföra Clas Fixare tjänsterna (”Tjänsterna”).

3. Informationshantering

För att vi ska kunna utföra Tjänsten behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar då dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig för att bland annat kunna utföra Tjänsten åt dig som Kund. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med Clas Fixare se vårt privacy statement. Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vår kundtjänst i butik eller via brev till Kundservice Clas Ohlson AB – 7930 85 Insjön, E-post: kundservice@clasohlson.se, chatt: www.clasohlson.com, telefon: 0247-44500. Du har även möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud direkt genom att maila privacy@clasohlson.se.

4. Bokning av Tjänst

För att boka en Tjänst måste du ha fyllt 18 år. Beställning av Tjänst kan göras via exempelvis butik, webbplatsen  clasfixare.se, mejl till kontakt@clasfixare.se, telefon eller via samarbetspartners som förmedlar Tjänsterna och som Clas Fixare från tid till annan samarbetar med. Vid beställning av mindre arbeten får du automatiskt en bekräftelse innan planerat utförande av Tjänsten. Vid större arbeten återkommer vi med en offert och bokningen är genomförd först när du har godkänt offerten. Vid bokningar via samarbetspartners som förmedlar Tjänsterna mottar du en bekräftelse ifall Clas Fixare har möjlighet att utföra beställd Tjänst. Om den aktuella Tjänsten inte är tillgänglig nekas beställningen. Om något blivit fel eller om du vill ändra något, kontakta oss via kontakt@clasfixare.se eller 010-410 69 00.

5. Betalning av Tjänst

5.1 Betalning sker mot e-post-faktura, 30 dagar netto räknat från när arbetet utförts. Om betalning inte sker inom förfallotiden debiteras du en påminnelseavgift om i samband med en  påminnelse som kommer att skickas ut via brev. Om betalning av aktuellt belopp, dvs. fakturabeloppet samt påminnelseavgift, inte betalas inom 30 dagar från utskriftsdatum på påminnelsen överlämnas ärendet till inkassobolag varvid lagreglerad inkassoavgift tillkommer. Vid köp via samarbetspartners som förmedlar Tjänsterna sker betalning direkt till respektive samarbetspartner samt i enlighet med samarbetspartnerns villkor.

5.2 För Tjänst som medger skattereduktion betalar Kund 50 % av arbetskostnaden för RUT-arbeten och 70 % av arbetskostnaden för ROT-arbeten samt mellan 50–75 % av kostnaden för arbete och material för installationer av grön teknik, förutsatt att kraven för sådan skattereduktion uppfyllts. Om skattereduktion nekas av Skatteverket skickas en faktura på mellanskillnaden. Läs mer om skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten här samt mer om skattereduktion för grön teknik här.5.4 Prissättningen för Tjänst till Kund baseras på fastpris alternativt på arbetad tid per fixare. Aktuella priser finns angivna på clasfixare.se

5.5 Clas Ohlson förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning på Kund innan vi bekräftar en order om ordervärdet överstiger 5000 kronor.

6. Ångerrätt, av- och ombokning

6.1 Clas Ohlson följer distansavtalslagen. Distansavtalslagen ger Kund rätt till att utan att ange skäl frånträda avtalet inom 14 dagar när köp görs utanför Clas Ohlsons affärslokaler, t.ex. via internet. Ångerfristen löper enligt nämnd lag ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. För att Kund ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Kund sänder in sitt meddelande om att Kund tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kund kan, men måste inte, använda Konsumentverkets standardblankett för utövande ångerrätt som Kund hittar

6.2 Om Kund bett att Tjänsten ska börja utföras redan under ångerfristen ska Kund betala ett belopp som står i proportion till vad Kund mottagit till dess att Kund meddelade Clas Ohlson om sin avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

6.3 När Tjänst fullgjorts på Kunds begäran under ångerfristen bekräftar Kund dock att Kund är medveten om att Kund därmed avsäger sig den lagstadgade ångerrätten. Vidare har Kund ingen ångerrätt om Tjänsten avser en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd vid ett besök i Kunds bostad, om besöket äger rum på Kunds begäran.

6.4 Clas Ohlson ger utöver ovan nämnd ångerfrist alltid Kund möjlighet att av- eller omboka sin bokning av Tjänst upp till 48 timmar innan planerat utförande. För att utöva sin ångerrätt eller av- och omboka ska Kund skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). För en smidig hantering rekommenderar Clas Ohlson att Kund skickar meddelandet till: kontakt@clasfixare.se.

6.5 Vid av- eller ombokning av Kund mindre än 48 timmar före överenskommen tid, eller om Kund inte infinner sig enligt punkt 11.1 nedan, faktureras hela kostnaden för bokad Tjänst. Detta förutsätter att Kunds eventuella ångerrätt har löpt ut.

6.6 Clas Ohlson och/eller enskild utförande fixare har rätt att när som helst avbryta eller avboka ett uppdrag, utan kostnad för Clas Ohlson, om Clas Ohlson och/eller fixaren bedömer att fixarens säkerhet, vid utförande av Tjänsten, inte kan garanteras och detta beror på Kund (exempelvis vid våld, hot om våld, övergrepp eller trakasserier). Clas Ohlson har också rätt att avboka en Tjänst vid Kunds hets mot folkgrupp, diskriminering eller uppträdande som i övrigt strider mot lag eller god affärsetik. Kunden blir då fakturerad den angivna kostnaden för bokningen.

6.7 Clas Ohlson har rätt att avboka en bokad Tjänst om förutsättningarna för att korrekt kunna utföra sådan Tjänst inte föreligger.

6.8 Kund och Clas Ohlson ska avtala om när Tjänsten ska anses vara avslutad. Clas Ohlson förbehåller sig rätten att uppge tidpunkt för Tjänstens avslutande till dess att aktuell fixare besökt Kund och haft möjlighet att på plats uppskatta Tjänstens omfattning.

6.9 Clas Ohlson förbehåller sig rätten att tacka nej till ett arbete som understiger vår minimum debitering på 4 timmar. Gäller tjänster inom bygg och renovering.

7. Åtagande och ansvar

7.1 Clas Ohlson ska vid utförandet av Tjänst använda sig av kompetent och lämplig, samt i de fall där det är relevant, auktoriserad fixare.

7.2 Clas Ohlson är ansvarigt för att utförandet av Tjänst sker på ett fackmannamässigt sätt. Önskar Kund att Tjänsten till dess innehåll eller omfattning, mot fixarens avrådan, ska utföras på ett sådant sätt att det innebär att den avviker från fackmannamässig standard ansvarar Kund själv för resultat.

7.3 Clas Ohlson, samt dess underleverantör för utförande av Tjänst, är ansvarsförsäkrade.

8. Reklamationer

Om Kund anser att Tjänsten är felaktig, ska Kund underrätta Clas Ohlson om detta inom skälig tid efter det att Kund märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Clas Ohlson följer konsumenttjänstlagen.  Läs mer om konsumenttjänstlagen här. För en smidig hantering av reklamation och vid frågor angående reklamation av Tjänst, kontakta oss via 0247-445 00 eller ekonomi@clasfixare.se. Vid Kunds köp av varor eller vid installation, montering eller annat arbete som Clas Ohlson utför för att fullgöra ett avtal om köp av en vara följer Clas Ohlson konsumentköplagen.  Läs mer om konsumentköplagen här.

9. Tvister

9.1 Kund har rätt att få en tvist prövad utanför domstol hos Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se samt postadress ”Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23, Stockholm”. Clas Ohlson medverkar i ett eventuellt tvisteförfarande och följer ARNs rekommendationer.

9.2 Om Kunds anspråk eller klagomål har uppstått med anledning av ett köp via internet finns även en möjlighet för Kund att använda sig av  EU:s online plattform för att lösa tvister.

10. Force Majeure

Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse bortom Clas Ohlsons kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller explosionsfara, extrema vädersituationer samt ingripande från offentlig myndighet som medför att Clas Ohlson inte, eller till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, fritar Clas Ohlson från fullgörandet av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder.

11. Ansvarsbegränsning

11.1 Kund ska vara på plats vid uppdragets början och slut samt vid behov däremellan för avstämning kring detaljer i arbetet om fixaren så uttrycker.

11.2 Kunden ansvarar för att inga hinder, såsom möbler, tavlor eller kablar stör installationen, utförande av Tjänsten alternativt tar skada av installationen.

11.3 Clas Ohlson ansvarar inte för fel på installationsmaterial och/eller produkter tillhandahållen av tredje part eller annan återförsäljare än Clas Ohlson.

11.4 Clas Ohlson ansvarar inte för fel uppkomna genom Kunds handhavande eller faktorer utanför Clas Ohlsons kontroll.

11.5 Clas Ohlson ansvarar inte för felaktiga uppgifter eller annars inkorrekta tjänsteval av kunden.

11.6 Clas Ohlson ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet.

11.7 Kund ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa eventuell uppkommen skada orsakad av fixaren. Om Kund inte gör detta får denne själv ansvara för skada som hade kunnat undvikas om åtgärder vidtagits.

12. Utbyte av utförare

Clas Ohlson har rätt att byta nämnd fixare utan att informera Kunden.

13. Prisjustering och fel i information

Clas Ohlson reserverar sig för eventuella fel i priser och information som presenteras på clasfixare.se  samt i annan kommunikation, och förbehåller sig rätten att från tid till annan justera dessa, och informera Kund genom publikation av korrigerad/justerad information.

14. Clas Fixare videokonsultation

Clas Fixare kan även, kostnadsfritt, till Kund erbjuda videorådgivning. Våra elektriker, VVS-montörer och snickare ger dig fackmässig rådgivning kring lösningsalternativ och/eller produkter som kan passa in i ditt hem inom våra olika verksamhetsområden: El & Belysning, Sätta upp & Montera, Utemiljö och VVS. Om du sedan önskar att en fixare utför en installation/montering/byggnation så kan du erhålla en offert på detta. Villkoren för Clas Fixare gäller fullt ut även för Clas Fixare Videokonsultation. Clas Ohlson är endast ansvarig för skada som Kund visat har orsakats som en direkt följd av Clas Fixares vårdslösa rådgivning.

15. Uppgifter om Clas Ohlson och Clas Fixare

Clas Ohlson AB

Fullständiga firmanamn: Clas Ohlson Aktiebolag (Publ) Adress: 793 85 Insjön E-postadress: kundservice@clasohlson.se Organisationsnummer: 559141-2282 Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556035867201 Telefonnummer: 0247-445 00 Orten där styrelsen har sitt säte: Insjön 

 

Clas Fixare AB

Fullständiga firmanamn: Clas Fixare AB Adress: Industrivägen 11, 171 48 Solna E-postadress: kontakt@clasfixare.se Organisationsnummer: 559156-4843 Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE559156484301 Telefonnummer: 0247-444 99 Orten där styrelsen har sitt säte: Stockholm